Проекти

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ

Национално представително извадково статистическо проучване на нагласите и потреблението на риба и рибни продукти

Целта на изследването е да се очертае профила на българския потребител на риба и рибни продукти, предпочитанията към отделни видове, фактори, обуславящи избора на един или друг продукт, пазарния потенциал и потребителската оценка на пазара на риба и рибни продукти. Изследването е проведено през 2018 г. по поръчка на Министерство на земеделието, храните и горите, съвместно с агенция Стратегма.

Социологическо проучване и изработване публикация по проект за застъпничество и подкрепа на напускащите и напусналите грижа от 14 до 29-годишна възраст в България „От грижа към самостоятелност: права и потребности на младежите, напускащи и напуснали грижа в България от 14 до 29-годишна възраст“

Публикацията е изработена по проект на Сдружение SOS Детски селища България. Основна цел на осъщественото социологическо проучване е събиране и анализ на информация с оглед представяне на подробна картина за ситуацията и потребностите на деца и младежи над 14-годишна възраст, живеещи в или напуснали системата за алтернативна грижа в България. Изследователските задачи включват: представяне на актуална количествена и качествена информация за целевите групи; анализ на съществуващата нормативна рамка, както и ефективността й; определяне на съществуващите проблеми в реализацията на човешките права и потребности на целевите групи; анализ на добри практики в България и в чужбина за подпомагане на членовете на целевите групи да започнат самостоятелен живот и да достигнат своя потенциал на индивидуално развитие; формулиране на препоръки за промени в съществуващото законодателство и политики за подпомагане на целевите групи.

Анализ на данни от количествено проучване „Промяна на дизайна на опаковката на марка цигари“ на италианския пазар

Основните цели на проучването са да се тестват възприятията за различни варианти на дизайн на опаковката на цигари Корсет и Кинг, за да бъде променена опаковката по успешен начин и да бъде пусната на пазара.

Изследване на нагласи на българското население към енергийния сектор в страната

Национално представително проучване на обществените нагласи към енергийния сектор, проведено през 2018 г. по поръчка на „Д енд Д Агенция за проучване и връзки с обществеността“. Цел на изследването е регистриране на нагласите на българското население към енергийния сектор в страната, което включва настоящ имидж (позитивен и негативен), възприемане, познатост, идентифициране на силни и слаби страни, както и нагласи към определени представители на сектора – разпознаваемост на фирми/водещи фигури, отношение към тях.

Маркетингово изследване на марка бутилирана вода

Целта на изследването е ориентиране в нагласите на два типа потребители (собственици на заведения и крайни потребители), отношението им към марката и продукта (харесване-нехаресване, динамика във времето), какво търсят и какво очакват от една марка вода, какво значи качествена вода. На тази основа са идентифицирани потребителски сегменти, както и съществуващите бариери и препоръки за справяне с тях.

Маркетингово проучване на нагласите към марките на VW

Цел на изследването е разкриване на дълбинната мотивация и поведение на потенциалните и настоящи собственици/водачи на VW, чрез това сегментиране на потребителите и позициониране на моделите на VW сред идентифицираните потребителски сегменти от гледна точка на общия културен контекст в страната, конкурентната среда и специфичната автомобилна култура на българските шофьори (рационалната и емоционална удовлетвореност от притежаването/управлението на автомобил).

Проучване и анализиране на съществуващите практики на социална работа, трудностите и предизвикателствата, както и нуждите от подкрепа по проект Регионален ресурсен център за закрила на детето (Child Protection Hub)

Основните въпроси, на които проучването отговори, са свързани с реалните потребности на работещите в системата за закрила на детето, съществуващата подкрепа за различните участници в системата за закрила на детето, каква би била ефективната подкрепа и как съществуващите нужди да бъдат задоволени, как д бъде повишена ефективността на съществуващите модели на изграждане на капацитет, обмен на знания и застъпничество. Основните методи, които бяха използвани в хода на осъществяване на задачата, бяха събиране на данни чрез провеждане на интервюта и фокус групи сред професионалисти, специалисти и научни работници както и експерти и професионалисти в системата за детско благосъстояние, провеждане на ситуационен анализ на системата за детско благосъстояние, обработка на данни, анализ и изготвяне на национален доклад. Изследването и анализът за България са осъществени през 2015 г. с партньор от българска страна Ноу хау център за алтернативни грижи към НБУ.

Изследване на маркетингово проучване сред потенциални корпоративни дарители

Основната цел бе проучване и идентифициране на международни, национални и местни компании, които развиват дейност в Североизточния регион и биха се превърнали в корпоративни дарители за каузата на асоциация "Ная" - подкрепа на жертви на домашно насилие.

Изследване на нагласите и сегментационно изследване сред потребители на куриерски услуги в България

Основната цел бе изготвяне на маркетингова стратегия на една от водещите куриерски компании в България и Румъния. През 2012 г. и 2014 г. бе осъществено комплексно следящо изследване (количествено и качествено) сред основните целеви групи - индивидуални и бизнес потребители, както и служители на ръководно и изпълнително равнище в компанията. Задачите на екипа на Джънкшън бяха ръководство и организация на проекта, анализ на набраните данни, сегментиране и оценка на обема на пазара на куриерски услуги в България, изготвяне на окончателен доклад. Проектът бе осъществен в партньорство с консултантската фирма Стар Пърформинг – Румъния.

Социологическо проучване на 30 социални предприятия в България

Изследване, качествен анализ на резултати от изследването, доклад и представяне по проект BG051PO001-7.0.07-0199-C0001 – „Партньорство за социални предприятия в България". Изследването бе реализирано в края на 2013 г. и началото на 2014 г. по поръчка на ФПББ.

Изследване на туристическия пазар за изготвяне на туристическа стратегия и детайлизиран маркетингов план за развитие на туризма в община Пловдив

Целта на проекта бе разработване на иновативна туристическа стратегия на Пловдив и маркетингов план за нейното прилагане. Задачата на Джънкшън бе реализиране на задълбочено изследване на местния туристически пазар и участие в анализа на текущите тенденции и на местно и международно ниво. Поръчител бе Община Пловдив през 2013 г.

Изследване „Нагласите на местните общности в Златица и Пирдоп към Аурубис”

Целта на изследването бе да регистирира обективно нагласите на населението на Пирдоп и Златица към Аурубис. Задачите на Джънкшън включваха провеждане на качествено и количествено проучване анализ на резултатите, изготвяне на доклад и презентация. Изследването бе реализирано през 2012 г. по поръчка на Аурубис.

Изследване на нагласите към продуктите за растителна защита и сегментационно изследване сред фермери-зърнопроизводители от базата данни на БАСФ

Основната цел на изследването бе да се регистрират поведението и нагласите на средни и едри зърнопроизводители към продуктите за растителна защита, предлагани на българския пазар. Наред с това, специфична задача бе да се направи сегментационно изследване на тази група, като се откроят типовете зърнопроизводители. Изследването бе проведено през 2012 г.  по поръчка на рекламна агенция R&I Advertising.

Психодиагностично изследване, оценка на пазарната ситуация, разработване на концепции за стратегическо ре-позициониране

Основната цел бе разработване на алтернативни концепции за стратегическо ре-позициониране на Глобул с цел максимизиране на ефекта от благоприятната пазарна ситуация през 2011 г. Услугата бе поръчана от Космо България Мобайл през 2011 г.

Маркетингово проучване „Нагласи и ползване за продукти за домакинска грижа“

Маркетингово проучване, чиято цел бе да се изследват задълбочено навиците и нагласите на потребителите на почистващи препарати в България и Румъния. Изследователски проект, състоящ се от качествено и количествено проучване на целевата група от потребители на почистващи препарати в България и Румъния. Екипът на Джънкшън изготви доклада за България и участва в анализа и изготвянето на окончателния доклад за България и Румъния. Проектът бе реализиран в партньорство с изследователска агенция „360 инсайтс“, Румъния през 2011г.

Изследване „Преглед на литературата, свързана с програми и стратегии за предотвратяване на изоставянето в България”

Основна цел бе да постигне обективно отразяване на ситуацията в страната по отношение на изоставянето на деца, раздялата им с биологичното семейство и постъпването в системата на социална грижа.

Специфични цели бяха определяне на факторите за изоставянето на деца в България; изчерпателно изброяване на програмите и стратегиите, които целят намаляване на изоставянето на деца; разграничаване и анализ на лошите практики; анализиране на функциониращите (или функциониралите) добри практики на местно и национално ниво; формулиране на критерии (индикатори) за ефективност на дадена практика. Изследването е направено по поръчка на Фондация „За нашите деца” през 2011 г.

ОЦЕНКИ НА ПРОЕКТИ, ПРОГРАМИ И СТРАТЕГИИ

Международна институционална консултантска услуга за предоставяне на техническа помощ за създаване на план за трансформиране на три институции за деца в Република Северна Македония

Осъществяване на техническа помощ на Министерството на труда и социалната политика, финансирана от УНИЦЕФ Македония, за подкрепа на процеса на деинституционализация в Република Северна Македония. Конкретните задачи са свързани с разработване на план за трансформиране на три действащи институции. Първата е за деца лишени от родителска грижа между 7 и 18-годишна възраст, втората е за бебета от 0 до 3-годишна възраст, а третата е за деца с увреждания.

Оценка на устойчивостта на програмата на Америка за България „Училища на бъдещето“ 2009-2015

В периода 2009-2015 програмата „Училища на бъдещето“ е реализирана с основната цел да създаде нови интерактивни учебни пространства и да въведе използването на образователни технологии в училищата. Програмата е достигнала 45 училища в 29 населени места, около 40 000 ученика и е инвестирала 3,2 милиона долара. Целта на тази оценка бе да се определи в каква степен са устойчиви проектите на тези 45 училища. Бяха дефинирани няколко основни компонента на устойчивост: общо състояние на помещенията и оборудването, степен на адекватност на оборудването към нуждите на учители и ученици към настоящия момент, степен на ползване на оборудването и/или помещенията, инвестиции в поддръжка на проектите и наличие на нови инициативи, вдъхновени от тях. Всичките 45 училища бенефициенти бяха включени в проучването, съчетаващо количествени и качествени методи в периода септември-ноември 2018.

Оценка на въздействието на център за временно настаняване на млади хора от 18 до 35-годишна възраст, Фондация „Конкордия България“

Центърът за временно настаняване "Здравей" е създаден от "Конкордия България" с цел настаняване на млади хора между 18 и 35-годишна възраст в маргинализирани групи, поради житейски обстоятелства (например без място за живот и ограичени възможности за социално включване поради напускане на институции или живот в маргинализирани общности). Основната цел на тази оценка на въздействието е да бъде събрана и анализирана информация по отношение на промените и въздействие върху живота на бенефициентите в резултат на интервенцията на центъра за временно настаняване "Здравей" в България, за да бъде разбран по-добре приноса на "Конкордия България" към подобряването на живота на ползвателите на услугата, семействата и по-широката общност. Оценката е проведена в периода август-ноември 2018 г.

Техническа помощ за изготвяне на модели за социални услуги в Република Северна Македония

Изчерпателен анализ на системата от социални услуги в Република Северна Македония, идентифициране на липсващите услуги и стратегически план за разработване на нови услуги. Проектът е реализиран по поръчка на Уницеф Скопие през 2017 г.

Оценка на обучителната програма за продължаващо професионално развитие на персонала за социална закрила в Република Северна Македония

Основната цел на оценката на програмата за обучение на Института за социална работа бе да предостави доказателства за въздействието и резултатите, постигнати от Института за социална работа и програмата за обучение, да идентифицира проблемите и бариерите при изпълнението и да даде препоръки за бъдещи дейности. В рамките на оценката бе осъществено събиране и анализ на данни от работещите в ситемата за социална закрила, заинтересовани лица и бенефициенти на социалната система. Проектът е реализиран по поръчка на Уницеф Скопие през 2016 - 2017 г.

Оценка и анализ на дейността на Фондация за децата в риск по света за периода 2009 г. - 2015 г.

Основната цел на оценката бе да подобри прилагането на трите програми на Фондация за децата в риск по света: „Сътрудник по привързаност", „Библиотека на играчките" и „Музика в действие". За да се постигне това, специфичните цели на оценката са проучване и оценка на дейността на фондацията в периода 2009 - 2015 г., нейното въздействие върху децата, семействата, общностите и професионалистите и формулиране на препоръки за дейността на фондацията.

Оценка на Inclusion Europe

Оценката на международната организация на хора с интелектуални затруднения включва преглед и анализ на програмата на организацията за периода 2015 – 2017 г. по отношение на степента, в която отговаря на нуждите на целевите групи, членовете и на заинтересованите страни, доколко и в каква степен са постигнати годишните цели за 2015 г. и каква е вероятността да се постигнат дългосрочните цели. Бе събрана информация чрез кабинетно поручване, онлайн количествено изследване, дълбочинни интервюта и фокус групи. Оценката се осъществи през 2016 г.

Оценка на алтернативните услуги за деца с увреждания на територията на Република Северна Македония

Основната цел на оценката беше анализ и картографиране на съществуващите услуги за деца с увреждания и степента, в която те отговарят на нуждите на децата , младежите и семействата.  Беше осъществен процес на събиране на информация чрез използване на качествени и количествени методи – количествено проучване сред доставчици на услуги и държавни структури на местно ниво, дълбочинни интервюта с вземащи решения и заинтересовани страни на национално и местно ниво, фокус групи с родители на деца и младежи с увреждания, наблюдение на работата на услуги, предоставяни за целевата група, както от държавни, така и от неправителствени доставчици. Събраната информация включително и от кабинетно проучване беше анлизирана по отношение на нуждите на децата и младежите с увреждания и техните родители и беше изготвен доклад с изводи и препоръки. Оценката е осъществена по поръчка на Уницеф Македония през 2015 г.

Външна оценка на ефекта от реализирането на проект „Заслужавам детство“ 

Програмата по Ранна детска интервенция предоставя услуги за деца, родени недоносени, с увреждания, или в риск да развият увреждане, забавяне или отклонения в развитието и техните семейства. Основните дейности, които бяха осъществени, са разработване на дизайн на оценката и кабинетно проучване, събиране на информация чрез провеждане на интервюта с професионалисти и родители на деца с увреждания, анализиране на информацията и разработване на доклад. Оценката е направена по заявка от Фондация „За нашите деца“ през 2014 г.

Външна оценка на въздействието и ефективността на програмата за деинституционализация на домовете за медико-социални грижи в България за периода на изпълнение на проект „Стратегическа деинституционализация и реформа за децата до 3 годишна възраст в България’’ от „Надежда и домове за децата – клон България’’

Програмата обхваща и включва набор от дейности и участници за предоставяне на сигурна, семейно ориентирана грижа за уязвими групи деца, включително деца с увреждания в 8 области на страната. Основните дейности, които бяха осъществени, са разработване на дизайн на оценката и кабинетно проучване; събиране на информация чрез провеждане на интервюта и фокус групи и анализиране на информацията и разработване на доклад. Оценката е направена в екип с експерти от Ноу хау център за алтернативни грижи към НБУ през 2014 г.

Междинна оценка на резултатите от изпълнението на Националната стратегия за детето 2008-2018

Основна цел на оценката бе проследяване на прилагането на Националната стратегия за период от 3 години (2008 г. – 2010 г.), промените в условията и средата в социално-икономически и политически план, за да се постигне по-добро разбиране и анализиране на постигнатите резултати и напредъка към дългосрочно въздействие. Постиженията на стрегията бяха оценени по критериите релевантност, ефективност, ефикасност и полезност. На база изводите и препоръките в доклада от оценката, ДАЗД формулира конкретни предложения за актуализиране на стратегията. Оценката е осъществена през 2012 г. от Гражданско дружество ЕСТАТ – Джънкшън България по поръчка на Държавната агенция за закрила на детето.