Доклади и публикации

Оценка на алтернативните услуги за деца с увреждания на територията на Република Македония https://www.unicef.org/tfyrmacedonia/sites/unicef.org.tfyrmacedonia/files/2019-01/MK_CP_CWD_AlternativeFormsCareFamilySupport_EN.pdf

Базисно изследване за определяне на потребностите от обучения на специалистите от сферата на закрилата на детето в Югоизточна Европа по проект на Регионален ресурсен център за закрила на детето (Child Protection Hub) https://childhub.org/en/system/tdf/library/attachments/bulgaria_bg.pdf?file=1&type=node&id=21674  http://www.socialserviceworkforce.org/system/files/resource/files/Southeast%20Europe%20Report.pdf

Оценка на Националната стратегия за детето http://nmd.bg/wp-content/uploads/2009/11/doklad.doc

Изследване на процеса на деинституционализация "Случаят България" http://knowhowcentre.nbu.bg/wp-content/uploads/2018/12/%D0%9Anow-how-centre-DI-study-2017-final-report.pdf

Оценка на обучителната програма за продължаващо професионално развитие на работещите в сферата на социалната закрила в бивша югославска република Македония https://www.unicef.org/evaldatabase/index_95957.html